Đăng nhập / Đăng ký 0 Sản phẩm
MENU

Giao thức truyền thông HART

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11TSY63TKYI135U_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1Q00563TKYI135U

Giao thức truyền thông MODBUS

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11TSY6J3TQQKH3X_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1Q0056J3TQQKH3X

Các lệnh truy xuất từ VB6.0 đến PLC Master-K

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11TSY6LGT7CB756_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1Q0056LGT7CB756

Giao thức TCP và UDP TCP/IP

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11TSY6VG9UCFW0L_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1Q0056VG9UCFW0L

Cáp kết download/upload của Master-K 14P1

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11TSY6XHKPH2KUA_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1Q0056XHKPH2KUA

Cáp kết nối PLC Master-K 120S

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11TSY6DABN2S9YK_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1Q0056DABN2S9YK

Kết nối XGB PLC với biến tần iG5A qua Modbus RTU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11TSY675SK7DR53_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1Q005675SK7DR53

Kết nối XGT PLC với EasyView HMI

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11TSY68FLSXQQF2_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1Q00568FLSXQQF2

Kết nối XGT PLC với ProFace HMI qua Ethernet

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11TSY6H8C6WRLJI_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1Q0056H8C6WRLJI

PLC LS và các ứng dụng

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11TSY6QCTGK133U_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1Q0056QCTGK133U

Kết nối PLC XGB CPU với Barcode Sanner

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11TSY6UEAF4ELBJ_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1Q0056UEAF4ELBJ
Tài liệu học trực tuyến
Đóng