Đăng nhập / Đăng ký 0 Sản phẩm
MENU

Cấu trúc PLC XGK

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/lon/plcls/11X2B73GZGRDQS9_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R573GZGRDQS9

Các tập lệnh của XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B7GY6LJGY51_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R57GY6LJGY51

Truyền thông Cnet cho XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B7209NLLYCR_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R57209NLLYCR

Truyền thông Dnet cho PLC XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B71UCM7SE6Q_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R571UCM7SE6Q

Truyền thông FEnet cho XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B741KHMP1UE_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R5741KHMP1UE

Truyền thông Rnet cho XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B7JSBXYE990_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R57JSBXYE990

Truyền thông Profibus-DP cho XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B77KPTU12A8_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R577KPTU12A8

Truyền thông Ethernet/IP cho XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B7TGGB5X6CE_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R57TGGB5X6CE

Điều khiển nhiệt độ cho XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B7ZQVV1L6B6_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R57ZQVV1L6B6

SMART I/O cho XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B75ITE1TRF1_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R575ITE1TRF1

Tài liệu Analog Input (XGF-AD8A) cho XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B7AC3KCS2MR_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R57AC3KCS2MR

Tài liệu Analog Input (XGF-AD4S) cho XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B7CQK45B4I4_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R57CQK45B4I4

Tài liệu Input Analog (XGF-AC8A,XGF-AV8A) cho XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B7Q9QN6FMJY_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R57Q9QN6FMJY

Tài liệu Analog Output (XGF-DC4S_DV4S) cho XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B78WCEB44IT_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R578WCEB44IT

Tài liệu Analog Output (XGF-DV4A_DV8A_DC4A_DC8A) cho XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B7HVKZK9KGD_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R57HVKZK9KGD

Tài liệu Analog Input (XGF-AD16A) cho XGK CPU

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B7NKF0UMQ2P_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R57NKF0UMQ2P

Bộ đếm tốc độ cao - High speed counter

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B7GG6W6Z6HD_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R57GG6W6Z6HD

Điều khiển vị trí - Position function

Filemanager/fixsize_img.ashx?url=../images/sp/nho/plcls/11X2B7GPBW88D77_Thumb.jpg&w=210&h=173&qu=90&setBgcol=255,255,255
1X4R57GPBW88D77
XGK CPU
Đóng