Đồng hồ tự ghi RT9 của hãng Hanyoung Nux(Korea)

BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN NHIEÄT ÑOÄ TÖÏ GHI 

Hieän nay trong coâng nghieäp, caùc boä ñieàu khieån nhieät ñoä ñaõ trôû neân quaù quen thuoäc. Töø nhöõng boä ñieàu khieån Analog, vieäc ñieàu khieån nhieät ñoä chæ chænh caùc nuùm vaën ñeå khoáng cheá nguoàn nhieät theo mong muoán. Caùc phöông phaùp ñieàu khieån nhö vaäy thöôøng goïi laø ñieàu khieån ON/OFF nhöng thoâng thöôøng vôùi caùch thöùc naøy thì vieäc oån ñònh nguoàn nhieät laø khoâng cao. Vôùi yeâu caàu chaát löôïng cao hôn, ñaõ caùc boä ñieàu khieån nhieät duøng PID tích hôïp khaû naêng Auto Turning töï ñoäng ñieàu chænh caùc tham soá P, I, D ñeå phuø hôïp vôùi quaù trình, chuùng mang laïi söï toái öu hoùa trong caùc quaù trình, hieäu quaû trong ñieàu khieån nhieät ñoä vaø chaát löôïng saûn phaåm.

Khoâng döøng laïi ôû khaû naêng ñieàu khieån chính xaùc, maø hieän nay moät soá ngaønh coâng nghieäp nhö hoùa chaát, döôïc, eùp nhöïa … coù nhöõng yeâu caàu cao hôn nöõa veà tính naêng söû duïng cho caùc boä ñieàu khieån nhieät. Vì vaäy caùc haõng saûn xuaát ñaõ ñöa ra moät theá heä ñieàu khieån nhieät ñoä môùi ngoaøi tính naêng ñieàu khieån chính xaùc maø coøn coù tính naêng töï ghi laïi caùc giaù trò nhieät ñoä cho töøng thôøi ñieåm. Vieäc ghi laïi caùc giaù trò nhieät ñoä coù theå laø leân giaáy, leân caùc theû nhôù hay laø ghi döõ lieäu leân maùy tính.

Vôùi xu höôùng tích hôïp nhieàu chöùc naêng vaøo boä ñieàu khieån nhieät ñoä, haõng HANYOUNG Nux (Korea) ñaõ cho ra ñôøi moät soá saûn phaåm mang nhöõng tính naêng nhö treân: 

Boä ñieàu khieån nhieät vaø ghi ra giaáy (RT9) :

Vôùi kích thöôùc tieâu chuaån 96x96mm, boä ñieàu khieån nhieät RT9 vôùi tính naêng ñieàu khieån nhieät PID vaø tích hôïp cho mình moät maùy in nhoû laø moät boä ñieàu khieån nhieät ñoä taân tieán nhaát . Boä ñieàu khieån nhieät RT9 thöïc söï mang laïi moät quaù trình vaän haønh deã daøng, nhanh choùng vaø chính xaùc vôùi ña daïng caùc chöùc naêng ñieàu khieån nhieät ñoä khaùc nhau, ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong ngaønh coâng nghieäp töï ñoäng hoùa.

Moät soá chöùc naêng chính:

o       Ñieàu khieån vaø ghi laïi giaù trò

o       Heä thoáng ñieàu khieån PID

o       Thuaät toaùn ñieàu chænh töï ñoäng

o       Ñoä chính xaùc cao

o       Ña ngoõ vaøo: Thermocouple, RTD, Analog 4-20mA, 0-10VDC…

o       Ña ngoõ ra : Relay, SSR hoaëc 4-20mA…

o       Coù 2 kieåu in: Text hoaëc Graphic

o       Ñieàu chænh ñöôïc toác ñoä in

o       Tích hôïp coång truyeàn thoâng RS-485

LS PRODUCTS

WECON HMI

HMI-REMOTE CONTROL

WECON

Điện thoại tư vấn

HOTLINE : 0908821925
Kỹ thuật 1 Kỹ thuật 1 0909751809 Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2 Kỹ thuật 2 0908821925 Kỹ thuật 2
Kinh doanh 3 Kinh doanh 3 0908821925 Kinh doanh 3

Thống kê truy cập

vissitor
Hôm nay
126
Trong tuần
9210
Tổng cộng
1665922
Có 19 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 2/7/2022
HANTECH AUTOMATION LTD. COMPANY
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ DKKD : 47 Đường T8, P. Tây Thạnh, Tân Phú, HCMC
Điện thoại : 08. 38164855 | Hotline: 0908 821 925
Email : webmaster@hantech.vn

Copyright © 2017 - Hantech Automation, All Rights Reserved.
Hotline
Quý khách có nhu cầu
vui lòng liên hệ
0908821925