Kết nối RS422/RS485 giữa đồng hồ nhiệt và PLC Master-K80S

Keát noái truyeàn thoâng RS422/485 giöõa ñoàng hoà nhieät

HANYOUNG NUX vaø PLC Master-K

 

Hieän nay caùc thieát bò ñieàu khieån töï ñoäng ngoøai chöùc chöùc naêng laø ñieàu khieån coøn ñöôïc tích hôïp coång truyeàn thoâng RS-232 hoaëc RS-422/RS-485. Muïc ñích söû duïng caùc coång truyeàn thoâng naøy laø ñeå trao ñoåi döõ lieäu giöõa caùc thieát bò vôùi nhau hoaëc giöõa caùc thieát bò vôùi maùy tính. Trong truyeàn döõ lieäu khi moät thieát bò truyeàn döõ lieäu cho moät thieát bò khaùc hoaëc nhaän döõ lieäu veà thì Chuùng ta hay baét gaëp 2 cuïm töø “Format” vaø “Protocol” khi thieát laäp caùc thoâng soá truyeàn daãn cho caùc thieát bò .

Ñoàng hoà nhieät

NX7

Ñoàng hoà töï ghi

NR100

SÔ ÑOÀ KEÁT NOÁI CAÙC ÑOÀNG HOÀ NHIEÄT CUÛA HANYOUNG NUX QUA COÅNG RS-485

Như vaäy vaán ñeà ñöa ra laø Chuùng ta phaûi thieát laäp “Format” vaø “Protocol“ nhö theá naøo ñeå caùc thieát bò ñoù hieåu nhau vaø truyeàn döõ lieäu ñöôïc cho nhau. Thoâng thöôøng thì caùc haõng saûn xuaát thieát bò töï ñoäng coù tích hôïp coång truyeàn thoâng laïi thöôøng khoâng thoáng nhaát vôùi nhau veà caùch thöùc truyeàn. Neáu keát noái caùc thieát bò cuûa cuøng moät haõng saûn xuaát thì vaán ñeà thieát laäp raát ñôn giaûn vaø deã daøng, ví duï nhö khi ta coù nhieàu ñoàng hoà nhieät NX Series cuûa Hanyoung NUX ñöôïc keát noái vôùi nhau thoâng qua coång truyeàn thoâng RS-485 ñöôïc ñöa döõ lieäu veà maùy tính hoaëc keát noái caùc PLC Master cuûa LSIS (LS Industrial Systems) hay giöõa PLC Master-K vaø bieán taàn thoâng qua LSBus thì vieäc keát noái caùc thieát bò naøy khoâng coøn laø baøi toùan khoù nöõa, bôûi vì Hanyoung NUX coù chuaån giao tieáp rieâng cuûa noù vaø LSIS cuõng cho ra chuaån giao tieáp rieâng cuûa noù nhöng caû hai chuaån laïi khaùc nhau hoaøn toøan.  

 

Hanyoung NUX laø nhaø saûn xuaát caùc thieát bò töï ñoäng haøng ñaàu taïi Haøn Quoác, caùc doøng saûn phaåm ñieàu khieån nhieät ñoä ngoøai chöùc naêng ñieàu khieån nhieät ñoä theo PID, chöùc naêng kieåm tra doøng taûi… coøn ñöôïc tích hôïp theâm coång truyeàn thoâng RS422/485 nhö : NX/PX/NP/RT9 Series (Opt.)….   

Nhö vaäy khi muoán keát noái caùc thieát bò cuûa Hanyoung NUX vôùi caùc thieát bò cuûa haõng khaùc nhö PLC Master-K cuûa LSIS thì vieäc thieát laäp caùc thoâng soá truyeàn raát phöùc taïp. Trong baøi naøy seõ höôùng daãn cho caùc Baïn laøm caùch naøo ñeå thieát laäp thoâng soá keát noái giöõa PLC Master-K 80S cuûa LSIS vaø ñoàng hoà ñieàu khieån nhieät ñoä NX Series thoâng qua coång truyeàn thoâng RS-485.
TRUYỀN THÔNG RS422/RS485 VÀ PROTOCOL CỦA ĐỒNG HỒ NHIỆT NX Series

 Khi söû duïng chuaån truyeàn thoâng RS422/485 thì khoûang caùch truyeàn thoâng toái ña 1200m vaø vaän toác truyeàn coù theå leân ñeán 10Mbits/s. Nguyeân nhaân maø RS422/485 coù theå taêng toác ñoä vaø khoûang caùch truyeàn thoâng laø do RS422/485 söû duïng phöông phaùp truyeàn vi sai. Vaø söï khaùc nhau giöõa truyeàn thoâng RS422 vaø RS485 laø  khi söû duïng RS422 duøng 4 daây tín hieäu TX(+), TX(-), RX(+), RX(-) vaø truyeàn döõ lieäu theo kieåu Full Duplex coøn khi söû duïng RS485 chæ söû duïng 2 daây tín hieäu truyeàn vaø nhaän döõ lieäu vaø truyeàn döõ lieäu theo kieåu Half Duplex.

Sô ñoà keát noái : 
 

Giao thöùc truyeàn :

Caùc ñoàng hoà nhieät cuûa Hanyoung Nux duøng maõ ASCII ñeå ñoïc hay ghi döõ lieäu vaøo caùc thanh ghi D hay I vaø coù 2 kieåu giao thöùc coù theå löïa choïn khi caøi ñaët caùc thoâng soá cho boä ñieàu khieån nhieät ñoä ño laø giao thöùc tieâu chuaån “STD” vaø giao thöùc “SUM” laø duøng haøm SUM ñeå kieåm tra loãi khi truyeàn vaø nhaän döõ lieäu.

F Khung truyeàn döõ lieäu theo giao thöùc “STD”:

STX

Ñòa chæ

Leänh

Döõ lieäu

CR

LF

0x02

1 ~ 99

Taûi taøi lieäu taïi ñòa chæ :

www.hungphu.com.vn

0x0D

0x0A

F Khung truyeàn döõ lieäu theo giao thöùc “SUM”:

STX

Ñòa chæ

Leänh

Döõ lieäu

Maõ loãi

CR

LF

0x02

1 ~ 99

Taûi taøi lieäu taïi ñòa chæ :

www.hungphu.com.vn

SUM

0x0D

0x0A

F Caáu truùc döõ lieäu trong khung truyeàn :

Döõ lieäu trong khung truyeàn ñöôïc bieåu thò theo maõ Hexadecimal. Ñeå hieån thò ñöôïc daáu chaám (soá leû) trong chuoåi döõ lieäu khi ghi vaøo thanh ghi baèng caùch duøng phöông phaùp nhaân x10n vaø ngöôïc laïi khi ñoïc döõ lieäu veà thì duøng phöông phaùp chia 10n.

Ví duï:

Œ Khi khoâng theå hieän daáu chaám cho giaù trò laø 10 :

            10 ð 10 x 100 ð 000A ( chuyeån ñoåi sang maõ ASCII )

 Khi theå hieän 1 daáu chaám cho giaù trò laø 10 :

            10 ð 10 x 101 = 100 ð 0064 ( chuyeån ñoåi sang maõ ASCII )

Ž Khi theå hieän 2 daáu chaám cho giaù trò laø 10 :

            10 ð 10 x 102 = 1000 ð 003E ( chuyeån ñoåi sang maõ ASCII )

THIẾT LẬP THÔNG SỐ TRUYỀN THÔNG CHO PLC MASTER-K80S
Nhö ñaõ noùi ôû phaàn ñaàu, do PLC Master-K keát noái vôùi ñoàng hoà nhieät cuûa Hanyoung NUX laø 2 haõng khaùc nhau vì vaäy khi keát noái truyeàn thoâng giöõa caùc thieát bò naøy, Chuùng ta phaûi duøng phöông phaùp töï ñònh nghóa khung truyeàn daãn (User Defined Protocol ). Caáu hình thieát bò cuûa PLC Master-K80S ñeå keát noái vôùi ñoàng hoà nhieät cuûa Hanyoung NUX (NX Series) bao goàm moät boä PLC (K7M-DR20S) vaø moät module truyeàn thoâng RS422/485 (G7L-CUEC). 
 
 
 

Caøi ñaët thoâng soá truyeàn thoâng trong phaàn meàm KGL_We Ver 3.66:

Khôûi ñoäng phaàn meàm KGL_We Ver 3.66 (neáu baïn chöa coù phaàn meàm naøy thì coù theå vaøo website www.hungphu.com.vn ñeå taûi veà mieãn phí ), sau ñoù choïn Project / New project vaø choïn vaøo Parameter vaø choïn khung [ Comm. ]


Caøi ñaët caùc thoâng soá keát noái  :

  • Communication : Enable
  • Station Number: 0 (PLC Master-K seõ ñöôïc choïn laø traïm chuû Master )
  • Baud Rate: 9600
  • Parity Bit: None
  • Data Bit: 8hoïn
  • Stop bit: 1
  • Communication Channel: RS232 Null Modem or RS422/485
  • Protocol and Mode:  User Defined  vaø choïn Master (Töï ñònh nghóa  khung truyeàn döõ lieäu )

Vaø khi thieát laäp thoâng soá truyeàn naøy thì caùc thoâng soá phaûi truøng vôùi caùc thoâng soá ñaõ ñöôïc caøi ñaët taïi ñoàng hoà nhieät NX Series cuûa Hanyoung NUX.

 

Thieát laäp khung truyeàn döõ lieäu :

          Trong User Defined, nhaán vaøo nuùt [List] ñeå thieát laäp khung truyeàn :

          ¤ Truyeàn döõ lieäu töø PLC ñeán ñoàng hoà nhieät NX Series:


Caùc thoâng soá thieát laäp trong baûng treân duøng ñeà truyeàn döõ lieäu töø PLC Master-K 80S ñeán ñoàng hoà nhieät ñoä NX Series vôùi caáu truùc leänh “STX01DRS,02,0001CRLF” , trong ñoù “01” laø ñòa chæ ñöôïc caøi ñaët trong ñoàng hoà nhieät , “DRS” laø taäp leänh cuûa Hanyoung NUX (tham khaûo taäp leänh trong taøi lieäu cuûa Hanyoung NUX) , “02” laø giaù trò ñeå xaùc laäp ñoïc 2 khoái döõ lieäu lieân tieáp  töø ñoàng hoà nhieät NX vaø “0001” laø baét ñaàu ñoïc töø ñòa chæ 0001 (NPV) - giaù trò nhieät PV hieän taïi cuûa ñoàng hoà nhieät.

¤ Nhaän döõ lieäu töø ñoàng hoà nhieät NX Series veà PLC :

Tieáp tuïc nhaán choïn Frame1 trong muïc Frame List :

Caùc thoâng soá thieát laäp trong baûng treân duøng thieát laäp caáu truùc leänh “STX01DRS,OK,Data1,Data2CRLF” ñeå nhaän döõ lieäu töø NX Series vaø PLC Master-K trong ñoù M0 laø thanh ghi chöùa döõ lieäu Data1 vôùi kích thöôùc laø 2 bye vaø M1 laø thanh ghi chöùa döõ lieäu Data2 cuõng vôùi kích thöôùc laø 2 byte. Sau khi ñaõ thieát laäp caùc khung truyeàn vaø nhaän döõ lieäu, Chuùng ta baét ñaàu vieát chöông trình ñieàu khieån cho PLC. Moãi loïai PLC cuûa LSIS seõ coù leänh truyeàn thoâng khaùc nhau, ñoái vôùi PLC Master-K 80S ta duøng leänh trueàn thoâng laø SND8 khi gôûi khung truyeàn ñeán ñoàng hoà nhieät ñoä.

Döôùi ñaây laø ñoïan chöông trình ñieàu khieån gôøi khung truyeàn :

Nhö vaäy Chuùng ta ñaõ thieát laäp xong vaán ñeà truyeàn thoâng giöõa caùc thieát bò khaùc haõng vôùi nhau thoâng qua coång RS422/RS485.

Chuùc caùc Baïn thöïc hieän thaønh coâng.

LS PRODUCTS

WECON HMI

HMI-REMOTE CONTROL

WECON

Điện thoại tư vấn

HOTLINE : 0908821925
Kỹ thuật 1 Kỹ thuật 1 0909751809 Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2 Kỹ thuật 2 0908821925 Kỹ thuật 2
Kinh doanh 3 Kinh doanh 3 0908821925 Kinh doanh 3

Thống kê truy cập

vissitor
Hôm nay
127
Trong tuần
9211
Tổng cộng
1665923
Có 20 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 2/7/2022
HANTECH AUTOMATION LTD. COMPANY
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ DKKD : 47 Đường T8, P. Tây Thạnh, Tân Phú, HCMC
Điện thoại : 08. 38164855 | Hotline: 0908 821 925
Email : webmaster@hantech.vn

Copyright © 2017 - Hantech Automation, All Rights Reserved.
Hotline
Quý khách có nhu cầu
vui lòng liên hệ
0908821925